Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Cơ cấu tổ chức - Nhân sự

Nhân sự của khoa

Nhân sự của khoa

Hiện nay, tổng số viên chức của Khoa Du lịch và Ẩm thực là 42 người (38 giảng viên và 4 nhân viên). Trong đó, trình độ Tiến sĩ: 08, Nghiên cứu sinh: 04, Thạc sĩ: 30. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với...