Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Giới thiệu

Nhân sự của khoa

Nhân sự của khoa

Hiện nay, tổng số viên chức của Khoa Du lịch và Ẩm thực là 42 người (38 giảng viên và 4 nhân viên). Trong đó, trình độ Tiến sĩ: 08, Nghiên cứu sinh: 04, Thạc sĩ: 30. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với...

1 2 3 > >>