Số TT

Tên công trình

Tên tác giả

Năm và Nguồn công bố

Nội dung bài báo

1

Nghiên cứu tối ưu hoá quá trình lọc màng để thu nhận fish protein isolate (FPI) có hoạt tính cố định can-xi từ phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus)

Cao Xuân Thủy

2018, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, số 6, tr.73-80

Chi tiết 

2

Optimizing of nano-filtration to obtain fish protein isolate (FPI) from Pangasius hypophthalmus by-products with emulsifying property

Cao Xuân Thủy

2017, Academy of Agriculture Journal, Volume 2, (lssue 12), pp.166-172

 Chi tiết

3

Biochemical and functional properties of fish protein isolate (FPI) from Pangasius hypophthalmus byproducts as influenced by time and degree of hydrolysis (DH)

Cao Xuân Thủy

2015, International Food Research Journal Volume 22, Issue (1), pp.331 - 337. 

Chi tiết 

4

Nghiên cứu hoạt tính calcium-binding của đạm cá phân lập từ phụ phẩm cá Tra (Pangasius hypophthalmus)

Cao Xuân Thủy

2014, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 52 (5), tr.124 - 131.

Chi tiết 

5

Cải tiến giải thuật di truyền nhằm ước lượng chi phí Comparison the chemical components and functional properties of Fish Protein Isolate from Pangasius hypophthalmus byproducts to other Protein Isolates

Cao Xuân Thủy

2014, Asian Journal of Food and Agro-Industry -  As. J. Food Ag-Ind, Volume 7 (Issue 01), pp.47-56.

Chi tiết 

6

Enzymatic hydrolyis optimization of Pangasius hypophthalmus by-products to obtain Fish Protein Isolate (FPI) with foaming function

Cao Xuân Thủy

2014, International Journal of Innovative and Applied Research, Volume 2, Issue (4), pp.8 - 15. 

Chi tiết 

7

Optimizing of nano-filtration to obtain Fish Protein Isolate (FPI) from Pangasius hypophthalmus byproducts with calcium-binding bio-activity

Cao Xuân Thủy

2014, Global Journal of Agricultural Research, Volume 2, No.1, pp.11-21. 

Chi tiết 

8

Nghiên cứu tính chất tạo nhũ của đạm cá phân lập (Fish Protein Isolate – FPI) từ phụ phẩm cá Tra (Pangasius hypophthalmus)

Cao Xuân Thủy

2013, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, kỳ 2.

Chi tiết 

9

Research on Chemical components and functional properties of fish protein isolate (FPI) from by-products of Pangasius hypophthalmus

Cao Xuân Thủy

2013, The 2nd International Conference on Food Science and Technology: Food safety & Food quality in Southest Asia chellenges for the next decade, Can Tho, Vietnam. 

Chi tiết 

10

Hydrolysis of Pangasius hypophthalmus by-products to peptide form

Cao Xuân Thủy

2011, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 49 - số 5B, tr.649 - 658. 

Chi tiết 

11

Khai thác tài sản trí tuệ tập thể trong phát triển du  lịch văn hóa –Nghiên cứu trường hợp chè Thái Nguyên

Thân Trọng Thụy

10/2016, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Chi tiết
12

Đánh giá sự phát triển các sản phẩm du lịch đêm tại Tp. Hà Nội.

Thân Trọng Thụy

5/2017, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Tp.HCM, số 5.

Chi tiết
13

Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại Việt Nam.

Thân Trọng Thụy

10/2017, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Kế toán –kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường ĐH Quy Nhơn, NXB ĐH Kinh tế Tp.HCM.

Chi tiết
14

Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm du lịch tâm linh tại thành phố Đà Nẵng.

Thân Trọng Thụy

 

01/2018, Tạp chí Kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương.

 

Chi tiết
15

Ảnh hưởng của điều kiện tự hiên và văn hóa đến thu hút khách du lịch tâm linh: Nghiên cứu tại điểm du lịch chùa Bái Đính Ninh Bình

Thân Trọng Thụy

03/2018, Tạp chí Kinh tế dự báo, số 09.

Chi tiết
16

Ảnh hưởng của tính hấp dẫn điểm đến tới sự hài lòng và ý định quay lại các điểm du lịch tâm linh tại Việt Nam.

Thân Trọng Thụy

06/2018, Tạp chí Kinh tế & phát triển, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, s 252 (tập 1).

Chi tiết

17

Nghiên cứu về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các công ty lữ hành ở Hà Nội

Thân Trọng Thụy

06/2018, Tạp chí Kinh tế & phát triển, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, s 252 (tập II).

Chi tiết

18

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch Outbound đi Mỹ

Thân Trọng Thụy

07/2018, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 21.

Chi tiết
19

Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam

Thân Trọng Thụy

09/2019, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 27.

Chi tiết

20

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng và quay lại của khách du lịch khi tới Bến Tre

Thân Trọng Thụy

11/2019, Kỷ yếu hội thảo Các trường ĐH kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bến Tre, NXB Khoa học và kỹ thuật.

Chi tiết 

21

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch nội địa tại địa bàn Tp.HCM

Thân Trọng Thụy

01/2020, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 03.

Chi tiết
22

The role of corporate social responsibilities in tourism and hospitality: The case of Vietnam

Thân Trọng Thụy

February 3, 2020, Management Science Letters,

Chi tiết
23

Các nhân tố tác động đến tính hấp dẫn của điểm đến trong việc thu hút vốn đầu tư vào du lịch - Nghiên cứu tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Thân Trọng Thụy

03/2020, Tạp chí Kinh tế & phát triển, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, số 273.

Chi tiết

24

Impact of green supply chain practices on financial and non-financial performance of Vietnam's tourism enterprises

Thân Trọng Thụy

April 24 2020, Uncertain Supply Chain Management,

Chi tiết
25

Impact of Community Attachment and Resident’s Support on Destination Sustainability: Evidence from Spiritual and Community Destination in Vietnam

Thân Trọng Thụy

2020, The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB),Vol.7 No.8 pp.361-369,

Chi tiết
26

Tác động của sự gắn kết cộng đồng và hỗ trợ cư dân đến phát triển bền vững tại các điểm đến du lịch tâm linh và cộng đồng tại Việt Nam

Thân Trọng Thụy

Tạp chí Kinh tế & phát triển, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, số 280. 10/2020

Chi tiết

27

Metabolism of Quercetin and Naringenin by Food-Grade Fungal Inoculum, Rhizopus azygosporus Yuan et Jong (ATCC 48108)

Huỳnh Thái Nguyên & cộng sự

2016, Journal of Agricultural and food chemistry. ISI.

Chi tiết
28

Bioconversion of Kaempferol and Quercetin Glucosides from Plant Sources Using Rhizopus spp

Huỳnh Thái Nguyên & cộng sự

2018, Fermentation. ISI.

Chi tiết
29

Nâng cao độ bền nhiệt và độ bền oxy hóa dầu đậu nành bằng chất chiết từ hạt lựu (punica granatum)

Huỳnh Thái Nguyên & cộng sự

2019, Hội nghị an toàn dinh dưỡng và an ninh lương thực.

Chi tiết