Khoa Du lịch và Ẩm thực triển khai đến các lớp danh sách chính thức sinh viên dự lễ tốt nghiệp và ds phụ huynh tham gia dự lễ.