Ngoài BCN khoa, Hội đồng khoa học và các tổ chức Đoàn thể, Khoa Du lịch và Ẩm thực gồm 4 tổ bộ môn:

             - Bộ môn Khoa học Dinh dưỡng

             - Bộ môn Khoa học Ẩm thực

             - Bộ môn Lữ hành

             - Bộ môn Nhà hàng - Khách Sạn

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC:

Hội đồng khoa học và đào tạo:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC

1

Cao Xuân Thủy

Tiến sĩ

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT khoa, chủ trì Hội thảo. Trưởng khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tiến sĩ

Thành viên, Thư ký. Giảng viên Khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

3

Phạm Minh Luân

Tiến sĩ

Thành viên. Giảng viên Khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

4

Thân Trọng Thụy

Tiến sĩ

Thành viên. Trưởng bộ môn Nhà hàng - Khách sạn Khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

5

Đoàn Liêng Diễm

Tiến sĩ

Thành viên. Giảng viên Khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

6

Mai Hà Phương

Tiến sĩ

Thành viên. Giảng viên Khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

7

Nguyễn Văn Chung

Tiến sĩ

Thành viên. Giảng viên khoa Du lịch và Ẩm thực Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Ban Chủ nhiệm khoa:

 

  • TS. Cao Xuân Thủy - Trưởng khoa

 

 

TS. Cao Xuân Thủy – Trưởng khoa Du lịch và Ẩm thực

 

  • TS Phạm Minh Luân: Phó khoa

 

TS. Phạm Minh Luân – Phó khoa Du lịch và Ẩm thực

 

  • ThS. Trần Thị Thu Hương: Phó khoa

 

Cô Trần Thị Thu Hương - Phó khoa Du lịch và Ẩm thực

 

Lãnh đạo Tổ bộ môn:

  • TS. Thân Trọng Thụy: Trưởng Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

 

 

Thầy Thân Trọng Thụy

Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

 

  • ThS. Phạm Ngọc Dũng: Phó trưởng phụ trách Bộ môn Lữ hành

 

  Thầy Phạm Ngọc Dũng

Phó trưởng phụ trách Bộ môn Lữ hành

 

  • ThS. Lê Phan Thùy Hạnh: Phó trưởng phụ trách Bộ môn Khoa học Dinh dưỡng

 

 Cô Lê Phan Thùy Hạnh

Phó trưởng phụ trách Bộ môn Khoa học Dinh dưỡng

 

  • ThS. Đặng Thúy Mùi: Phó trưởng phụ trách Bộ môn Khoa học Ẩm thực

 

Cô Đặng Thúy Mùi

Phó trưởng phụ trách Bộ môn Khoa học Ẩm thực

 

Tổ Công đoàn khoa:

 

  • ThS. Đặng Thúy Mùi: Tổ trưởng Công đoàn khoa

 

 

Cô Đặng Thúy Mùi

Tổ trưởng Công đoàn khoa Du lịch và Ẩm thực

 

 

Liên chi đoàn khoa:

 

  • Thầy Bùi Mạnh Trường: Bí thư Liên chi đoàn khoa

 

 

Thầy Bùi Mạnh Trường

Bí thư Liên chi đoàn khoa Du Lịch và Ẩm thực