NHÂN SỰ: BỘ MÔN KHOA HỌC ẨM THỰC

                                                                                                     

Họ tên: Trần Thị Hồng Châu

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: chautth@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Bùi Thị Phương Dung

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: dungbtp@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Trần Thị Thu Hương

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm, Thạc sĩ Giáo dục học

Chức vụ:  Phó khoa

Điện thoại:

Email:  huongttt@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Trần Thị Phương Kiều

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, Thạc sĩ Giáo dục học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: kieuttp@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Đặng Thúy Mùi

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm

Chức vụ: Phó trưởng phụ trách bộ môn

Điện thoại: 0967910219

Email: muidt@cntp.edu.vn, dangthuymui@gmail.com

Địa chỉ: 003 cc Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện lộc

F. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Họ tên: Đàm Thị Bích Phượng

Học vị: Thạc sĩ Giáo dục học, Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: phuongdtb@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thôi

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: thointm@hufi.edu.vn

Địa chỉ: