NHÂN SỰ: BỘ MÔN KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG

 

Họ tênPhạm Xuân An

Học vị: Thạc sĩ Du lịch

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: anpx@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tênPhan Thị Cúc

Học vị: Thạc sĩ PPGD

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: cucpt@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên:Đỗ Ngọc Hảo

Học vị: Thạc sĩ 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: dongochao2212@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tênNguyễn Phương Lan

Học vị: Tiến sĩ Tâm lý học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: lannp@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Phạm Minh Luân

Học vị: Tiến sĩ QTKD

Chức vụ: Phó khoa

Điện thoại:

Email: phamminhluan1981@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Phương Thị Ngọc Mai

Học vị: Thạc sĩ VHVN

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: phuongthingocmai0902@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tênHuỳnh Thị Bích Ngọc

Học vị: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại:

Email: bichngocdhcntp@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tênPhạm Thị Duy Phương

Học vị:  Thạc sĩ VHVN

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại:

Email: phuongphamthiduy@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Phạm Thị Thắm

Học vị: Thạc sĩ VHVN

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại:

Email: thampt@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Đức Thiên Thư

Học vị: Thạc sĩ QTKD

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: nguyenducthienthu@yahoo.com

Địa chỉ:

Họ tênTrương Thanh Quỳnh Thư

Học vị: Thạc sĩ Việt Nam học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: ttqthu@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Cao Xuân Thủy

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại:

Email: thuycx@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tênThân Trọng Thụy

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế Du lịch

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0909024567

Email: thantrongthuyss@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tênNguyễn Thị Thúy Vinh

Học vị: Thạc sĩ QTKD

Chức vụ: Giảng viên                                                         

Điện thoại:

Email: vinhntt@hufi.edu.vn                        

Địa chỉ: