Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Thông báo

Kế hoạch số 05/KH-DL&AT V/v tổ chức chung kết Cuộc thi Sinh viên NCKH cấp khoa năm học 2023 - 2024

Kế hoạch số 05/KH-DL&AT V/v tổ chức chung kết Cuộc thi Sinh viên NCKH cấp khoa năm học 2023 - 2024

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024 của khoa phải được phát động rộng rãi và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và...

Thông báo số 18/TB-DL&AT V/v công bố danh sách đề tài lọt vào vòng chung kết cuộc thi "sinh viên nghiên cứu khoa học"

Thông báo số 18/TB-DL&AT V/v công bố danh sách đề tài lọt vào vòng chung kết cuộc thi "sinh viên nghiên cứu khoa học"

Trên cơ sở đánh giá chuyên môn các đề tài thuộc các ngành và lĩnh vực đào tạo khoa. Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa và các Bộ môn đánh giá để lựa chọn danh sách các đề tài lọt vào vòng chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa và...

Thông báo số 15/TB-DL&AT V/v công bố danh sách điểm thi tham gia sơ khảo cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Thông báo số 15/TB-DL&AT V/v công bố danh sách điểm thi tham gia sơ khảo cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Nay khoa Du lịch và Ẩm thực công bố điểm thi vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên nghiên
cứu khoa học” cấp khoa năm 2023-2024 đối với các đề tài tham gia như sau:

Thông báo số 13/TB-DL&AT V/v tổ chức hội thảo khoa học Khoa Du lịch và Ẩm thực năm học 2023-2024

Thông báo số 13/TB-DL&AT V/v tổ chức hội thảo khoa học Khoa Du lịch và Ẩm thực năm học 2023-2024

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các ngành nghề đào tạo Du lịch, Ẩm thực và Dinh dưỡng để nâng cao thương hiệu cho Trường trong quá trình đổi tên trường từ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sang Trường Đại học Công thương...

1 2 3 4 5 > >>