STT

Tên giáo trình

Tác giả

Năm học

1

Ẩm thực Việt Nam

Lê Thị Hồng Ánh

2018-2019

Trần Thị Thu Hương

Đặng Thúy Mùi

2

Kỹ thuật phục vụ bàn

Huỳnh Thái Nguyên

2018-2019

Trần Thị Phương Kiều

Trần Thị Thu Hương

Đặng Thúy Mùi

3

Thực hành kỹ thuật pha chế thức uống và rượu

Nguyễn Văn Chung

2018-2019

Nguyễn Thị Minh Thôi

Trần Thị Phương Kiều

4

Dinh dưỡng

Huỳnh Thái Nguyên

2018-2019

Nguyễn Văn Chung

Trần Thị Minh Hà

Nguyễn Thị Thu Sang

Lê Phan Thùy Hạnh

5

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Nguyễn Văn Chung

2019-2020

Trần Thị Minh Hà

Nguyễn Thị Thu Sang