Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Thông báo môn học

Thông báo số 32/TB-DL&AT V/v triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12DHNA

Thông báo số 32/TB-DL&AT V/v triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12DHNA

Mục đích: Sinh viên ngành Khoa học Chế biến món ăn được tiếp cận thực tế để học tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng tay nghề, nghiệp vụ tại bộ phận Bếp ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 12DHNA đã đăng...

1 2 3 4 5 > >>